SERVICES / ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Posted on January. 18. 2020

Goodwill Plumbing Handyman Services
We offer our services for anything plumbing/handyman related — Burbank, CA. We have been in business for 10 -years and we only offer high-quality service. There is nothing we can’t fix plumbing/handyman related.
818-818-0446 Karen, Greg

Goodwill Plumbing Handyman Services
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ PLUMBING-Ի/ՎԱՐՊԵՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ -Burbank, CA
10 տարվա կազմակերպություն ենք, աշխատում ենք բարձրակարգ և որակով:
Մեզ մոտ գները մատչելի են:
Մեծ և փոքր գործեր չկան,
անում ենք ամեն ինչ:
818-818-0446 Կարեն, Գրեգ
______________________#1711-1714 (AVO/AKJ)

Հուղարկավորության հայկական ծառայության միջոցով (Glendale Hye) կարիքից առաջ կարող եք ձեռք բերել Ֆորեսթ Լոն, Ռոզ Հիլզ, Վալհալա, Լայվ Օկ և ցանկացած այլ գերեզմանատան թաղման արարողության, ինչպես նաև հանգուցյալին Հայաստան փոխադրելու ծախսերը մատչելի գներով և մատչելի մասնավճարներով:
(818)632-9401 Հրայր Աբելյան Lic. #OE 55055


LOANS-LOANS
LENDING
FOR YOUR
REAL ESTATE PROPERTY
818-730-0972

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *