VIDEOS

Scandal at the Armenian Patriarchate of Jerusalem

Keghart.org Editorial, 31 August 2021 An alarming news was leaked […]

Shocking Disclosures on Garegin II’s Wife

Posted on February, 14, 2019

18:15, Thursday, January 17, 2019 The whole world knows that […]

No Comments

We persuade Garegin II TO LEGALIZE his family in the “Year of Family” declared by him and TO LEAVE Holy Ejmiatsin

Posted on February, 14, 2019

GAREGIN II DECLARED 2019 “YEAR OF FAMILY”. Get acquainted. This […]

No Comments

Inside the walls of Holy Etchmiadzin, Catholicos Garegin II pursues Evil and Criminal Activities

Posted on February, 14, 2019

Zham.am (5.05.2014) — The following open letter was sent to […]

No Comments

Garegin II and Hovnan Derderian, many monopolists came and went… they were thrown into the dustbin of history

Posted on February, 13, 2019

By ANTHO MESROPIAN PARIS, 12 January, 2019 Reading the “Message” […]

No Comments

«Գարեգին Բ-ն զինք խաղցուց «եպիսկոպոս պիտի օծեմ քեզ» ըսելով եւ վրան խնդաց»

Posted on February, 13, 2019

Դիկտատորը, որը եկեղեցւոյ բոլոր կարգ եւ կանոնները ոտնահարեր է, եւ […]

No Comments
1 335 336 337 338 339 343