COLUMNISTS

Looking for inspiration? Find it in our youth.

Posted on May, 13, 2021

The last few weeks in this column have been devoted […]

No Comments

Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հերթական՝ «քաջագործությունը»

Posted on May, 13, 2021

ԳՐԵՑ՝ Սամվել Հովասափյան Որ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խիստ «քաջ» ու […]

No Comments

Անմիաբանութիւնը՝ քաղաքական տհասութեան արտայայտութիւն

Posted on May, 13, 2021

ԳՐԵՑ՝ Վարուժ Թէնպէլեան Հայ ժողովուրդի քաղաքական հասարակաց առաջադրանքները կ՝ամբողջացնեն բոլոր […]

No Comments

Attack Drones for Artsakh’s Existential Defense

Posted on May, 12, 2021

“Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum”(If you want peace, prepare […]

No Comments

TURKEY CAN NO LONGER SUPPRESS ITS CITIZENS’ DIVERSE ETHNIC IDENTITY

Posted on May, 06, 2021

BY APPO JABARIAN Executive Publisher / Managing Editor USA Armenian […]

2 Comments

ԹՈՒՐՔԻԱՆ ՉԻ ԿՐՆԱՐ ԱՅԼԵՒՍ ՃՆՇԵԼ ԻՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ ԹԱՔՈՒՆ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Posted on May, 06, 2021

ԳՐԵՑ՝ ԱԲՕ ՉԱՓԱՐԵԱՆ Գործադիր Հրատարակիչ եւ Գլխաւոր Խմբագիր՝ «ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ»-ի […]

No Comments

Finally Recognition…Recalling the Long Road

Posted on May, 06, 2021

BY STEPAN PILIGIAN | The Armenian Weekly April 24, 2021 […]

No Comments

Մոսկուայի դաշնագրին (1921) ոգին կը մնայ տիրական ռուսեւթրքական յարաբերութիւններուն մէջ

Posted on May, 05, 2021

ԳՐԵՑ՝ Վարուժ Թէնպէլեան Մոսկուայի դաշնագրին ստորագրութեան 100-ամեակին առիթով (16 Մարտ […]

No Comments

Armenia’s “Vilayet” Policy

Posted on May, 04, 2021

By David Davidian Of course, there is no political party […]

No Comments

ԱՊԱՀԱՐԶԱՆԻ ՄԸ ԱՌԻԹՈՎ

Posted on May, 03, 2021

ԳՐԵՑ՝ ԱՆԹՕ ՍԱՀԱԿ Մահմետական ամուսինը յոգնած էր իր կնոջ ամէնօրեայ […]

No Comments
1 2 3 96