VAHAN H. TOOTIKIAN

Ընտիր Հօր մը Յատկանիշները (Հայրերու Օրուան Առթիւ)

Posted on June, 14, 2022

Գրեց՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Ամերիկայի եւ այլ երկիրներու […]

No Comments

A Good Father

Posted on June, 14, 2022

(On Father’s Day) BY Rev. Dr. Vahan H. Tootikian       […]

1 Comment

Lent—A Season of Renewal

Posted on March, 02, 2022

BY REV. DR. VAHAN H. TOOTIKIAN For Protestant and Catholic […]

No Comments