VAHAN H. TOOTIKIAN

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Ս. Զատկուայ Պատգամը

Posted on April, 23, 2023

Գրեց՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Ս. Յարութեան Ներգործութիւնը Ս. […]

No Comments

Easter, Our Christian Hop

Posted on April, 01, 2023

BY Rev. Dr. Vahan H. Tootikian In the midst of […]

No Comments

Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդի Ս. Զատկուայ Պատգամը

Posted on April, 01, 2023

Գրեց՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Ս. Յարութեան Ներգործութիւնը Ս. […]

No Comments

THE LENTEN SEASON

Posted on February, 15, 2023

BY REV. DR. VAHAN H. TOOTIKIAN For Western Churches, Protestant […]

No Comments

Վարդանանցի Ոգին

Posted on February, 12, 2023

Գրեց՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Յամի Տեառն 301-էն 451 […]

No Comments

From Avarayr to Nvarsag (On Vartanantz Day)

Posted on February, 12, 2023

by Rev. Dr. Vahan H. Tootikian Every year, on Thursday […]

No Comments

What does Christmas tell us?

Posted on January, 13, 2023

By Rev. Dr. Vahan Tootikian Christmas means many things to […]

No Comments

Ընտիր Հօր մը Յատկանիշները (Հայրերու Օրուան Առթիւ)

Posted on June, 14, 2022

Գրեց՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Ամերիկայի եւ այլ երկիրներու […]

No Comments

A Good Father

Posted on June, 14, 2022

(On Father’s Day) BY Rev. Dr. Vahan H. Tootikian       […]

1 Comment

Lent—A Season of Renewal

Posted on March, 02, 2022

BY REV. DR. VAHAN H. TOOTIKIAN For Protestant and Catholic […]

No Comments