VAHAN H. TOOTIKIAN

Vartan and Vartanank (On the Feast of Vartanantz)

Posted on February, 13, 2024

BY REV. DR. VAHAN H. TOOTIKIAN May 26, 451 A.D., […]

No Comments

«Վասն Հաւատոյ եւ Վասն Հայրենեաց» (Վարդանանց Տօնի Առիթով)

Posted on February, 10, 2024

Գրեց՝ ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՎԱՀԱՆ Յ. ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ  Վարդանանց Պատերազմը հայոց պատմութեան […]

No Comments

Preserving and Perpetuating Our Ethnic Heritage by Rev. Dr. Vahan H. Tootikian

Posted on January, 25, 2024

The long directed crusade toward preserving and perpetuating our ethnic […]

No Comments

Ազգային Դաստիարակութիւն

Posted on January, 25, 2024

Գրեց՝ ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՎԱՀԱՆ Յ. ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ «Ազգ» կը նշանակէ ժողովուրդ […]

No Comments

Ազգային Դաստիարակութիւն

Posted on January, 20, 2024

—Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան «Ազգ» կը նշանակէ ժողովուրդ մը, […]

No Comments

Christmas — Making Room for Christ

Posted on January, 07, 2024

  —Rev. Dr. Vahan H. Tootikian Christmas is the celebration of […]

No Comments

Սուրբ Ծնունդը

Posted on January, 07, 2024

                                                                     –Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան «Այսօր, Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր […]

No Comments

How to Observe the New Year Scripture: Hebrews 12:1-2

Posted on December, 30, 2023

BY REV. DR. VAHAN H. TOOTIKIAN As the page turns […]

No Comments

Սուրբ Ծնունդը

Posted on December, 24, 2023

Գրեց՝ –Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան «Այսօր, Դաւիթի քաղաքին մէջ […]

No Comments

Ե՞րբ Պիտի Սորվին Տարրական Քաղաքավարութիւն

Posted on December, 03, 2023

Գրեց՝ –Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան Հանրային-հասարակական կեանքի մէջ պարագաներ […]

No Comments
1 2 3