APPO JABARIAN

Can our church attract the emerging generation?

Posted on December, 22, 2022

BY Stepan Piligian | The Armenian Weekly As we age […]

No Comments

The Evolving Application of Self-Determination and Territorial Integrity

Posted on November, 25, 2022

BY Stepan Piligian | The Armenian Weekly For those in […]

No Comments

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ ՅՕԳՈՒՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄ ՝ AANSI ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՋՈԿԱՏԻ` ԴԷՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ԱՐՑԱԽ

Posted on November, 25, 2022

Գրեց՝ Աբօ Չափարեան Մեծ ուրախութեամբ Ձեզի կը փափաքիմ հրաւիրել ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ […]

No Comments

Lawyer Brian Kabateck (right) and his client Archbishop Hovnan Derderian, primate of the Western Diocese.

Posted on November, 07, 2022

BY APPO JABARIAN ARCH HOVNAN DERDERIAN UPDATES: MEDIA INQUIRY 3 […]

No Comments

Իրաւագէտ Պրայըն Քապաթեք եւ իր յաճախորդը՝ Արեւմտեան Թեմի Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանը:

Posted on November, 07, 2022

Գրեց՝ Աբօ Չափարեան ԱՐՔ. ՈՎՆԱՆ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՐՑԱԴՐՈՒՄ ԹԻՒ […]

No Comments
1 2 3 44